Tachyon klíč ke zdraví

Tachyon klíč ke zdraví - Dr. Andreas Jell

Cena:
0,00 CZK (s DPH)

Tachyon klíč ke zdraví

Objednávky ČR:
1 ks - 180,- Kč + poštovné a balné 99,- Kč
Kristian Schwachula, infokontakttachyongate.com

Objednávky SR:
1 ks - 7,20 EUR+ poštovné a balné 2,50 EUR
Štefan Šagát, sagatskontaktazet.sk

Souhrnná příručka o používání tachyonizovaných materiálů
Když volný proud univerzální životní energie na nějaké úrovni našeho bytí zeslábne nebo se zablokuje, objeví se nemoci a poruchy nejrůznějšího druhu.
Nyní máme možnost použít tachyonovou energii k léčení a osobnímu rozvoji. Tak může každý z nás posílit své vlastní léčivé síly, které se potom samy postarají o naše úplné uzdravení a další vývoj.
Dr. Andreas Jell se v tomto aktualizovaném vydání své knihy zabývá všemi dostupnými tachyonizovanými™ produkty a ukazuje, jak je můžeme účelně využívat. Krátký výlet do teorie, zkušenosti uživatelů, poznatky z medicíny, biologie a témata související s využíváním tachyonů. To vše nám umožňuje důkladně nahlédnout do této fascinující duchovní i vědecké technologie.

Předmluva k druhému vydání
Myšlenky a nástroje, o nichž se hovoří v této knize, jsou součástí globální vize lidstva žijícího v míru a harmonii se sebou samým, v souladu s přírodou a vším co existuje. Výchozím bodem pro uskutečňování této vize a klíčem k překonání globálních krizí, které si jako velkou výzvu neseme sebou do nového tisíciletí je ovšem jednotlivec. Tedy vy a já.
Tak jako v každé krizi i zde je zároveň přítomen potenciál k řešení! Podaří-li se nám jej nalézt, můžeme jej rozvinout a z krize se náhle stane odrazový můstek na vyšší stupeň řádu. Vyklube se z ní hnací síla, která teprve umožňuje evoluci a tím také život vůbec.
Můžete se mnou zatím souhlasit? Uvědomujete si jaký význam má pro vývoj celého lidstva řešení vašich zcela individuálních zdravotních a mezilidských krizí? Jste připraveni obdarovat sebe a svět uskutečněním této vize? Zní-li vaše odpověď Ano, čtětě tuto knihu velice pozorně. Odpovídáte-li NE, potom možná v této knize najdete několik podnětů, díky nimž svůj názor přehodnotíte.
Považuji tachyonizované nástroje za důležitou pomoc při zvládnutí krizí na všech úrovních našeho bytí. Proměňují chaos (entropii – výraz pocházející z fyziky a vyjadřující neustálé pozbývání řádu) v harmonii (negativní entropii – vývoj směřující ke stále komplexnějšímu vyššímu řádu, zastavující proces stárnutí a vyvolávající mládnutí).
V první kapitole této knihy popisuji model, který vám umožní tyto výroky pochopit. Tento úplný obraz univerza nejen koresponduje s duchovním pohledem na svět, ale zahrnuje také nejnovější poznatky a teorie moderní fyziky a jiných vědeckých oborů. Je návratem k jednotě duchovnosti a vědy. Přináší fundovaný a radostný vhled do výše popsaného způsobu působení tachyonizovaných materiálů – stejně jako do samotné hry života. Usilujete-li o hlubší pochopení teoretických poznatků a zajímáte-li se o důkazy působení tachyonů v praxi, rád bych Vám doporučil ke studiu knihu Davida Wagnera, zakladatele tachyonizování a Dr. Gabriela Cousense. V češtině ji vydala v roce 2001 Pragma pod názvem “Energie tachyonu – cesta k úplnému zdraví“.
Ve druhé kapitole vás pozvu k experimentování a shromažďování vlastních zkušeností. Popis jednotlivých „nástrojů“ a možnosti jejich použití, zážitky a zkušenosti uživatelů, jakož i doplňující informace o zázračném díle jímž je naše tělo. Ty by vám měly ukázat jak můžete tento proces vašeho uzdravování a osobního rozvoje pochopit a podpořit.
Ve třetí kapitole ještě jednou a důkladněji vysvětlím reakce našeho organismu na použití tachyonizovaných nástrojů směřující k nastolení rovnováhy. Většinu představ o způsobu měření, které nám až dosud poskytovaly své služby v krizových situacích u bezfrekvenčních tachyonů již nefunguje. Také tu důležitou zkušenost objasním. A konečně půjde také o to abychom si ještě jednou udělali jasno ve spleti „napodobenin“ a výrobků vzniklých údajně „dalším vývojem tachyonové technologie“, které se vynořily za rychlým rozšiřováním a velkým úspěchem tachyonizovaných materiálů.
Čtvrtá kapitola ukazuje další možnosti použití tachyonů a také zde odpovídám na vybrané otázky, které mi často kladou účastníci mých kurzů. Nuže přeji Vám mnoho radosti při čtení a pevné zdraví s tachyonem!
 
Andreas Jell
Iserlohn, říjen 1999

O autoru Dr. Andreasi Jellovi
Dr. Jell se narodil v roce 1958, je vyškolený v chiropraxi, přírodních léčebných metodách, akupunktuře, psychoterapii a vede skupiny tantry a šamanského léčení.
Od roku 1990 pracuje jako terapeut s vlastní praxí. Od roku 1996 používá při své terapeutické práci tachyony. Rok 1997 je počátkem jeho kariéry vedoucího seminářů o práci s tachyony, kterých se po celém světě až dosud uskutečnilo více než 200. O použití tachyonových nástrojů a související problematice kvantového vědomí vyučoval v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Anglii, Holandsku, Belgii, Dubaji, Indii, Kalifornii, na Havajských ostrovech a v Japonsku. Od roku 1999 je společně s prof. Davidem Wagnerem školitelem vedoucích seminářů o práci s tachyony a lektorů, V roce 2001 založil Ústav pro kvantové vědomí (IQ-Institut fűr Quantenbewusstsein) a léčebnou praxi s použitím tachyonů a kromě toho začal budovat systém vzdělávání a integrace nových metod do osvědčených tradičních systémů (šamanismus a vertikalita v Quality of One™, „Spezjell“, vertikální jóga, tachyopunktura). V roce 2003 založil Akademii ewelluce (Ewellution Akademie) a zahájil vzdělávací program energetiky tělesného a duševního zdraví (energetic wellness) a kvantového vědomí. V roce 2004 získal vědeckou hodnost doktora pro transformační vědu na Mezinárodní univerzitě tachyonu státu Kalifornie (University of Integrated Science, California) a v témže roce byl povolán do vedení této univerzity
Usiluje zejména o integraci tachyonové technologie a kvantového vědomí do stávajících tradičních systémů jako je šamanismus, jóga a tradiční čínské učení o akupunktuře a ovšem také do každodenního života všech lidí.
 

Krátké ukázky z textu
„Podle dnešního stavu poznání mohou energetický náboj lidských SOEP formovat a posilovat pouze dva faktory:
1. živá strava (bohatá na živá, vysoce komplexní SOEP) a
2. energie tachyonů.“
Očekáváte-li, že nyní určitě uvedu různé léčebné metody, jste na omylu. Všechny léčebné systémy, které byly až dosud na této planetě vyvinuty, pracují na bázi frekvence – a frekvence nemohou posilovat subtilní organizující energetická pole. Vědecký důkaz tohoto tvrzení najdete ve výše jmenovaném díle Davida Wagnera a dr. Gabriela Cousense. Vzešel z jedné renomované americké speciální laboratoře, která se již osmnáct let věnuje výzkumu lidské DNK, a bádá, jak by bylo možné zvládnout „nemoc“ stárnutí.
V zásadě platí, že každá (!) tělu dodaná frekvence, která vibruje mimo oblast, o níž SOEP pečuje, a je na nižší úrovni organizace, toto pole oslabuje nebo ničí, a to v závislosti na druhu, intenzitě a době trvání tohoto vlivu. Proto je tak nesmírně důležité, abychom, kdykoli dodáváme tělu nějaké frekvence, jejichž záměrem je léčení, co nejpřesněji věděli, o jakou konkrétní poruchu se jedná (forma a pásmo frekvencí), co je její příčinou, jakou léčivou frekvenci použijeme (např. akupunkturu, homeopatika, léčivé rostliny, řízený rozhovor, léky…), jak ji budeme dávkovat a kdy opět přestaneme! Dobrý léčitel, který dokáže splnit tyto požadavky odpovědného nakládání s frekvencemi, je roven umělci.
Vzhledem k tomu, že zdravá játra vibrují v určitém relativně konstantním pásmu frekvencí, je možné, že dodáním odpovídajících frekvencí (léků) zvenčí zabráníme propadu formy do chaosu. Předpokládá to nalézt správný lék a správnou intenzitu použití. Bez současného posílení SOEP však k uzdravení nedojde, jakmile „berličky“ odložíme, rozklad – entropie – bude opět pokračovat. Již Hippokrates, po jehož vzoru všichni lékaři musí skládat svou přísahu, rozpoznal přesně v tomto aspektu meze svého léčebného umění. Na vstupních dveřích jeho ordinace prý bylo napsáno: „Trpící! Nejsi-li odhodlán vyhostit ze svého života příčiny svého utrpení, odejdi z tohoto prahu, abys neukrádal z mého drahocenného času!“ Zásadní aspekt každého uzdravení a vývoje, totiž poučit se z utrpení a rozvíjet se ke stále vyšším řádům, nakonec rozhoduje také o tom, zda použití energie tachyonů povede k požadovanému výsledku.
Stejně tak svůj vynález tachyonizování chápe v prvé řadě jako pomůcku pro každého jednotlivého člověka, aby opět našel spojení s vlastním božstvím. Z tohoto zcela přímého zpětného spojení může člověk jít svou vlastní individuální cestou zdraví a rozvoje, zapojen do evoluce celého lidstva a biosféry našeho nádherného modrého drahokamu Země.
Léčivé účinky nikdy nepocházejí z těchto materiálů samotných, tachyonizované nástroje pouze „obstarávají“ tachyonovou energii. Ani ta neléčí, léčí teprve tělu vlastní subtilní organizující energetická pole, která převádějí potenciál tachyonu do odpovídající formy/frekvence. Pro volbu nástroje je tedy rozhodující jednoduchá manipulace, nezbytná intenzita a způsob, jak se nejlépe dostanu k narušeným SOEP.

Kirlianova videografie®:
Vytoužená dokazatelnost a ještě daleko více…
Kirlianův efekt byl objeven ruskými badateli, manželi Kirlianovými a postupem doby se z něho vyvinul diagnostický nástroj. Jeho princip je jednoduchý a objektivní – ve vysokofrekvenčním střídavém poli se elektrony v oblasti konečků prstů na rukou nebo na nohou uvedou do pohybu (oscilace). Narazí-li na molekuly vzduchu, dochází k podnícení těchto molekul, to znamená, že molekuly vzduchu přijmou kvanta energie urychlených v podobě fotonů (světelných kvant), které zachytíme velice citlivou videokamerou. Elektronickou cestou se potom obrázky vyhodnotí.
Forma, hustota a rozdělení světelných bodů přímo informují o rozdělení náboje a stavu volných elektronů v měřeném výseku. Prsty u rukou a u nohou jsou elektrostatickými a elektromagnetickými poli neoddělitelně spjaty s přesně definovanými oblastmi a funkcemi v celém těle a odrážejí tak přesný energetický stav v podobě vyzařování zachyceného na Kirlianově fotografii.
Typické poruchy tělesných funkcí jsou VŽDY doprovázeny narušeným rozdělováním volných elektronů (= náboj), které je možné pozorovat již dlouho před skutečným projevením poruchy tělesné funkce nebo před objevením nemoci.
Z toho vyplývá vynikající a potěšující možnost této metody a tou je prevence! Prevence je nepopiratelně královskou disciplínou každého druhu terapie. Znamená rozpoznat vývoj vedoucí k onemocnění již předem a zvrátit jej a také pomocí adekvátních opatření kompenzovat, resp. Vyrovnávat slabá místa a rizikové faktory.
Kirlianova fotografie může tyto faktory spolehlivě, rychle a s nevelkými náklady zviditelnit a tak při pravidelných kontrolách a přiměřených nezbytných korekcích pomůže zabránit bolestem, nemoci a úpadku (=předčasné stárnutí).
Ve spojení s tachyonizovanými nástroji je tato metoda také dokonalým nástrojem k posuzování účinku tachyonů.
Při již existujícím zdravotním problému je možné za pomocí počítačově řízené Kirlianovy videografie® přesně vysledovat vlastní symptomy a poznat, zda se situace vyvíjí směrem k uzdravení nebo ke stále většímu chaosu a dají se odhadnout případné reakce na terapeutické zásahy – a to spolehlivě, nezávisle na uživateli a kdykoli reprodukovatelně.
Používáme Kirlianovu diagnostiku od roku 2001 na začátku každé návštěvy v mé ordinaci k určení strategie léčení a po jejím skončení ke kontrole výsledku a pro volbu dalších kroků. Nezažil jsem jediný případ, kdy by nebylo možné zřetelně rozeznat usměrňující odezvu na aplikaci tachyonů. Dokonce i při neurčitých pocitech ze strany pacientů bylo možné jasně a výrazně zviditelnit energetický účinek, což často přispělo k motivaci pacienta a terapeuta a odsunulo diskuse, zda tachyony působí, či nikoli.

VORTEX PENDANT™
Vortex Pendant™ je přívěsek sestávající ze speciálně řezaného dokonale čistého křemenného krystalu a jedné tachyonové buňky. Abych zesílil význam tohoto přívěsku pro duchovní rozvoj a transformaci člověka, vysvětlím nyní model „vertikality“. Podle tohoto univerzálního základního modelu tvoří, získává a rozvíjí každý živý energetický systém tohoto univerza svou existenční formu – s jedinou výjimkou, a to je člověk! Darem SVOBODNÉ VŮLE bylo nám lidem umožněno vytvořit si horizontální energetický systém, který nás odděluje od zdroje a představuje tak výchozí bod pro vznik mnohostranných poruch. Předpokladem vědomého života v jednotě se sebou samým, se svými bližními, s přírodou, se VŠÍM, CO JE, je obnovení vertikálního toku energie. VERTIKALITA je klíčem k bráně do již mnohokrát prorokovaného zlatého věku, v němž člověk pozná své místo ve vesmíru bude manifestovat svou božskou podstatu až do fyzické podoby.

VERTIKALITA – KLÍČ K JEDNOTĚ
Všechny energetické systémy, kromě lidských, jsou vertikálně spojeny se zdrojem. Tímto způsobem jsou zapojeny do nevyčerpatelného toku univerzální životní energie, tedy do toho, co jsme na jiném místě nazvali energetické kontinuum. Popišme si vertikální tok energie na příkladu stromu: energie vstupuje skrze korunu, prochází kmenem a dále kořeny do půdy. Pod kořeny se část této energie obrací a v elipsovité smyčce stoupá zevně opět vzhůru, kde nad korunou vtéká zpět do vertikálního proudu ze zdroje (podélně rozkrojené jablko ukazuje tento model toku energie rovněž velice pěkně). Tak je strom spojen jak s nebem a zemí, tak také skrze elipsovité smyčky zpětného chodu se svým okolím. Tuto strukturu nalezneme u všech životních forem jako základní energetickou matricí, která vše udržuje ve spojení se vším.

HORIZONTÁLNÍ ENERGETICKÝ SYSTÉM ČLOVĚKA
Lidský energetický systém pracuje, s výjimkou novorozenců, umírajících a osvícených osob, horizontálně, protože jsme se oddělili od zdroje – což započalo již před dlouhou dobou. Mnoho mýtů a teorií se točí kolem tohoto „vyhnání z ráje“, je ale úplně jedno, jestli známe přesné důvody, proč se tak stalo. Stalo se to, to je jasné! Toto oddělení od zdroje znamenalo pro naši energetickou strukturu rozdrobení na fyzické, emocionální a mentální tělo a jejich odštěpení od duchovního těla. Následkem toho jsme se poznali jako odděleni od sebe samých, od druhých lidí, přírody a od Boha. Od té doby hledáme bezpečnost, vlastní hodnotu a lásku – cestu zpátky do jednoty, do „ztraceného ráje“ – vně sama sebe. To, co však vně nás nenacházíme, odráží pouze stav narušených energetických polí: vědomí mas poznamenané strachem, násilím a chudobou, oddělné od sebe sama a od vyživujících energií přírody.
V horizontálním energetickém systému fungují ze sedmi hlavních energetických center (v sanskrtu nazývaných čakry) vertikálně pouze korunní a kořenové centrum, která jsou otevřena směrem nahoru a dolů. Ostatních pět čaker je překlopených o 90 stupňů do horizontální polohy. Stejně jako se proud bílého světla láme skrze hranol do sedmi barev, štěpí se „jedno vědomí“ na své cestě horizontálním systémem do zlomků, parciálních aspektů. Z toho pocházejí naše problémy, které se staly tak všedními, že jsme si na ně zvykli a přehazujeme si je z jedné ruky do druhé, jako horký brambor, stále znovu se o ně pálíme a oddáváme se naději, že se jednou konečně ochladí. V horizontálně utvářeném energetickém systému sotva existuje možnost se jich, teď a tady, jednou provždy zbavit, abychom si vyprázdnili ruce pro jiné úkoly. Mnoho velkých učitelů lidstva a mistrů vytvořilo kolem tohoto problému systémy, které měly jejich následovníky a žáky přivést k tomu, aby si uvědomili tyto horké brambory a ochladili je nebo je nechali spadnout.
 
Dva největší problémy, s nimiž se potýkáme při horizontálním energetickém systému, jsou tyto:
Problém č. 1:
Horizontální tok energie umožňuje v určitý okamžik buďto jen dávat nebo jen brát, resp. Buď vysílat, nebo přijímat. Tak byli mnozí z nás vychováni k „dávání“, zatímco „přijímání“ přichází většinou příliš zkrátka, a to je zdrojem nerovnováhy v nás samotných a ve vztazích s druhými. Ale ať již prodléváme na té či oné straně, vždy se prožíváme jako oddělení od té druhé.
Problém č. 2:
Nedokážeme zaměřovat pozornost na více než dvě tato energetická centra současně. Ta potom určují výsek z velkého celku, který se stává naší vědomou skutečností. Ostatní centra jsou zahalena stínem a z tohoto přítmí spoluurčují to, co zažíváme. Rozkouskované energetické pole vede k rozkouskovanému vědomí, které svět vnímá jako místo, kde je nedostatek, izolace, nebezpečí. Vše, co podnikáme, abychom se ochránili, nás vede jen ještě hlouběji do izolace a do oddělení od zdroje. Jako křeček běhající ve svém kole jsme v tomto případě odsouzeni vstoupit do horizontálního mlýna života, aniž bychom skutečně změnili své místo, aniž bychom se vyvíjeli, dokázali si užívat svou svobodu.

VERTIKÁLNÍ ENERGETICKÝ SYSTÉM
Ve vertikálně provázaném energetickém systému jsou naopak všechna hlavní centra otevřena směrem vzhůru a dolů a zajišťují tak plynulý a nepřetržitý průtok univerzální životní energie všemi čakrami resp. Úrovněmi našeho bytí. To vede k tomu, že se cítíme být začleněni mezi nebe a zemi, vyživováni a neseni, spojeni se VŠÍM, CO JE. Současně znamená tento vertikální tok energie opětné spojení fyzického, emocionálního a mentálního těla s duchovním tělem v jeden celek. Všední den a spiritualita se rozpustí do společného prostoru našeho vědomí. Náš život, vyživovaný a řízený energií z nevyčerpatelného zdroje, se vyvíjí k nejvyšším úrovním rozvoje s následujícími druhy zkušeností:

Fyzické tělo … schopnost jednání, extáze
Emocionální tělo… bezpodmínečná láska a mír
Mentální tělo… bystrost ducha a moudrost
Duchovní tělo… zažívání jednoty se VŠÍM, CO JE

Tyto druhy zkušeností představují pro mnohé cíl jejich cesty, jsou však pouhým počátkem naplněného a opravdového života na této planetě.

Tisk